Darmowa dostawa od 99,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DABSTORY.COM

Spis treści:
§ 1 Informacje ogólne
§ 2 Współadministratorzy danych osobowych
§ 3 Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania
§ 4 Kategorie danych osobowych
§ 5 Odbiorcy danych osobowych
§ 6 Archiwizacja danych osobowych
§ 7 Uprawnienia, uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych, reklamacje
§ 8 Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, polityka cookies
§ 9 Zmiany Polityki prywatności

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Sklepu Internetowego. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Sklep Internetowy, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.


§ 2 WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Marcel Pilarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DABSTORY SPÓŁKA CYWILNA Marcel Pilarski z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Gębicka 22, NIP: 7842464005, REGON: 381402499, Alicja Pilarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DABSTORY SPÓŁKA CYWILNA Alicja Pilarska z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy ul. Gębicka 22, NIP: 7842531836, REGON: 522519583, Marta Pilarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DASTORY SPÓŁKA CYWILNA Marta Pilarska z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Gębicka 22, NIP: 7842450227, REGON: 381408579 (dalej: Administrator).

2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail: bok@dabstory.com.

3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

6. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.


§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:

 • a) poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym przez Klienta;
 • b) poprzez rejestrację Konta Klienta;
 • c) poprzez dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;
 • d) poprzez zamieszczenie opinii w Sklepie Internetowym;
 • e) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail lub w formularzu kontaktowym;
 • f) poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
 • g) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 • h) poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.

5. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.

6. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Sklepu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta lub skorzystania z formularzy kontaktowych).

7. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia.

8. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel, jeśli istnieje
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym profilowanie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail. Prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów i promocji.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków. art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.
Zamieszczenie opinii w Sklepie Internetowym. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Badanie satysfakcji z produktów.
Obsługa Konta Klienta. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
Archiwizacja dokumentów sprzedażowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

9. W przypadku pełnoletniego Klienta lub pełnoletniej Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym Sklepie Internetowym (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).

10. Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, należy przekazać nam obowiązkowo swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera. Zapis do newslettera jest również możliwy na etapie zakładania Konta Klienta.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Państwa o działaniach firmy, aktualnej kolekcji, promocjach i rabatach. Podstawą prawną przetwarzania w tej sytuacji jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.
Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny, firmę  Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W wiadomościach mailowych wysyłanych za pomocą  Edrone Sp. z o.o. znajdują się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący). Oprócz jego podstawowej funkcji, jaką jest liczenie otwarć maila, opcjonalnie służy on również do identyfikacji Klienta i prowadzenia działań marketingowych.

11. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się z nami. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta jednakże będzie to termin nie dłuższy niż 5 lat. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

12. Opinie. Chcąc dodać swoją opinię o produkcie lub naszym wpisie, musisz wypełnić formularz i wskazać swoje imię oraz adres e-mail. Jeśli dodajesz opinię pod naszymi artykułami przekazujesz nam również swój adres mailowy, który nie jest wyświetlany innym użytkownikom. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczania Opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci zamieszczania swojego wpisu na naszej stronie internetowej.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii na stronie internetowej, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie Twoich danych związanych z opinią z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane w opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

13. Konto Klienta. Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazujesz nam swój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Klienta.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia.
Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO. W ramach zakładania Konta Klienta możesz – lecz nie musisz – wyrazić na subskrypcję usługi newslettera.
Na naszej stronie możesz zarejestrować swoje konto za pośrednictwem Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą stroną. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy od Facebooka Twój adres e-mail i możemy założyć Twoje Konto Klienta.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebooka znajdziesz tutaj.

Na naszej stronie możesz zarejestrować swoje konto za pośrednictwem konta Google. Jest to usługa oferowana przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy od Google Twój adres e-mail i możemy założyć Konto Klienta.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj.

Na naszej stronie możesz zarejestrować swoje konto za pośrednictwem konta LinkedIn. Jest to usługa oferowana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę LinkedIn, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy od LinkedIn Twój adres e-mail i możemy założyć Konto Klienta.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez LinkedIn znajdziesz tutaj.


§ 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • a) dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym, w szczególności: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania;
 • b) dane osobowe uzupełnione przez użytkownika podczas korzystania z Konta Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
 • c) dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
 • d) dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
 • e) dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach/akcjach promocyjnych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
 • f) dane osobowe zawarte w opinii: imię oraz adres mailowy;
 • g) inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.


§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:

 • a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS, PUODO, Policja, prokuratura, Prezes UOKiK – jeżeli się o to zwrócą do Administratora);
 • b) W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
 • c) ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w § 8 niniejszej Polityki.

4. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także np. w przypadku Google Analytics siedzibę poza terytorium EOG. W związku z treścią orzeczenia TSUE Schrems II (C-311/18), mamy włączoną anonimizację Państwa numerów IP – nie przekazujemy tych danych do USA. Pozostałe dane przesyłane do Google nie mają cech danych osobowych, tj. nie można na ich podstawie zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.


§ 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane powiązane z procedurą sprzedaży. 5 lat
Dane dla celów marketingowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, e-mail. Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Dane zawarte w opiniach. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami. Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).
Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta. 5 lat.
Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej w naszej Polityce Cookies). 5 lat.

3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.


§ 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 • a) dostępu do danych osobowych;
 • b) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • c) uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych.

Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.

Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY, POLITYKA COOKIES

1. Nasza Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Sklep Internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów.
2. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności. Treść Polityki cookies znajduje się tutaj.
3. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.
4. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych i łączenia z mediami społecznościowymi będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.
5. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia - pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, czy konkretnym adresem e-mail - a tam samym zostać uznane za dane osobowe.
6. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Sklepu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.
7. Strona Internatowa korzysta z profilowania. Dzięki cookies stosowanym w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej/Klienta - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Klientów i Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz przygotowania dla pełnoletnich Osób Odwiedzających, którzy się na to zgodzili, lepszych promocji i niespodzianek.


§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsze zasady Polityki prywatności 1.0. obowiązują od dnia 27 stycznia 2022 r.

2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z ważnych powodów, m.in.:

 • a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 • b) rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

3. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

4. W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki Prywatności, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera i prośbę usunięcia jego danych osobowych.

My lubimy ciasteczka, a Ty? Wykorzystujemy pliki cookies dla prawidłowego działania strony, do celów marketingowych by wybrać dla Ciebie najlepsze rekomendacje, a także w celu analizy ruchu na stronie. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej cookies i Polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel